Gemmakerk

 

Kerkconsecratie in Sanderbout Kleindorp

 

Op maandag 17 mei 1954 werd de parochiekerk van de H. Gemma in Sanderbout Kleindorp plechtig geconsacreerd. door de bisschop van Roermond Mgr. Dr. Guillelmus Lemmens, voor velen Vader Bisschop, met pontificale assistentie van de H.E.H. Deken en de gehele overige Sittardse geestelijkheid. De (nieuwe) kerk was overigens in de Kerstnacht van 1952 al in gebruik genomen. Dit alles in de hoogtijdagen van het Roomse leven. De Gazet van Limburg en het Limburgs Dagblad schreven er een dag later op 18 mei 1954 prachtige verhalen over, geheel in de schrijftrant van die dagen. Leest U over mijn schouders mee over het Sanderboutse Maagdenkoor in schone kledij, Het R.K.Trommel en Fluitenkorps St.Barbara, de "Speellieden" van Irene en de turnsters en turners van de toen nog bestaande Sanderboutse vereniging "Turnlust". Ook de zusters Augustinessen van Sint Monica O.S.A., die in februari 1953 hun intrek genomen hadden in de houten noodkerk aan de Veestraat, waren bij de plechtige consecratie aanwezig. Gisteren is geschiedenis.

Mgr. Lemmens in sanderbout.

 

We nemen vandaag nogmaals diep onze pet af voor het stadsdeel Sanderbout- Kleindorp. Wie de versieringen heeft gezien in de straten op zondagmorgen: wapperende vlaggen, bronkpaaltjes met slingers van groen en bloemen, tapijten op de wegen en schilderingen, is in verrukking geraakt, voor de wijze waarop de inwoners de weg des Heren bereiden bij gelegenheid van de grote Sacramentsprocessie.

's Middags, toen Vader-Bisschop kwam was Sanderbout-Kleindorp na een korte rust weer fris terug. De jeugd stond vooraan- hoe zou het anders als Vader-Bisschop komt- en de bruidjes Tinny Dudink en Ina Venrooy vertelden in naam van alle jongens en meisjes hoe blij ze waren nu hun aller Vader-Bisschop was gekomen. Monseigneur voelde zich onmiddellijk thuis. Toen kwam de eerste burger van de stad, burgemeester Coenders, die vooral in deze wijk Mgr. Lemmens zo graag ontving en binnenleidde. Het is niet de eerste maal dat de burgemeester zulks in zijn goede stad doet en wij hopen met hem dat het niet de laatste maal is. “ U moet eens rond kijken Vader-Bisschop” zei de burgervader, “ hoe mooi dit stadsdeel zich heeft getooid O.L. Heer en U ter ere, Hieraan kunt ge reeds de blijdschap proeven waarmee dit goed en krachtig volk U hier ontvangt”. Toen trok de jeugd met haar vaantjes, de bruidjes met hun bloemen, het Maagdenkoor in schone kledij, het Trommel en Fluitencorps in prachtige uniformen, St. Barbara met hun blinkende schat aan instrumenten, de verenigingen met hun rijke vaandels, het kerkbestuur, burgemeester Coenders, de parochiegeestelijkheid, rector Dismas van Ophoven de deken Haenraerts de Bisschop vooraf midden door ‘t rijk getooid Sanderbout_Kleindorp naar de kerk. Onze goede Vader Bisschop kon onmogelijk het tempo houden omdat zijn werk begon bij het kleine verwonderde jongetje dat losjes op een stoep stond, bij de vele kinderen op de armen der moeders en eerst eindigde op de trappen voor de kerk, waar het laatste peutertje niet om een kruisje hoefde te vragen.

 

Mgr. moesteerst door een erehaag van turnsters en turners en toen pastoor Smeets voor de microfoon stond vormden de speellieden van Irene de erewacht rond de Bisschop. De pastoor vertolkte de blijdschap van de parochianen bij het hoge bezoek en dankte Vader-Bisschop dat hij enkele jaren geleden het initiatief genomen had hier een kerk te stichten. Door uwe zorgen bloeit hier een rijk parochieleven zei de pastoor tot heil van allen, die aan Uwe en onze zorgen zijn toevertrouwd. Toen kreeg pastoor Smeets ook de mildste zegen van zijn parochianen. “Vader-Bischop” zei kerkmeester Heltzel, “na U danken we onze herder voor zijn onvermoeid werken en streven in Sanderbout-Kleindorp, voor de kerk, het klooster en de scholen. Voor alles wat hij dagelijks voor ons deed. Wij kloppen hier nooit tevergeefs op de deuren en thans willen wij met een stoffelijke blijk onze dankbaarheid tonen. Wil van Sanderbout-Kleindorp deze monstrans voor Uwe kerk ontvangen. Zichtbaar ontroerd sprak Monseigneur er zijn vreugde over uit bij deze mensen-arbeiders van de morgen tot de avond tot te vertoeven. Ge moogt trots zijn op uwe kerk, zij hij, mer geer mot noots greutsch weere. Na een pontificaal lof zong het Maagdenkoor op voortreffelijke wijze een hooglied Maria ter ere Toen laaide de muziek, die de gehele dag boven Sanderbout-Kleindorp de lucht had doen trillen van vreugde, weer open de muzikanten vertolkten wat

op 's harten grond ley: de blijdschap en het grote gebeuren op deze heerlijke lentedag.

 

Bron: Limburgs Dagblad dinsdag 18 d.d. 1954.

 

H. GEMMAKERK TE SANDERBOUT GECONSACREERD

Maandagochtend is de H. Gemmakerk te Sittard Sanderbout door Mgr. Dr. G. Lemmens geconsacreerd. Nadat Mgr. Lemmens des ochtends een stille H. Mis had opgedragen, werd omstreeks half negen met de plechtigheid der kerkconsecratie een aanvang gemaakt. Mgr. Lemmens werd geassisteerd door Deken Haenraets van Sittard. De verdere functies werden bekleed door pastoor Prickaerts van Vaals, pastoor Wermeling van Geleen, rector Dismas van Galen O.F. M. van Ophoven. Na de kerkconsecratie droeg pastoor Smeets de hoogmis op met pontificale assistentie. Mgr. Lemmens werd daarbij geassisteerd door Deken Haenraets en pastoor Prickaerts. Als diaken fungeerde rector Dismas van Galen en als subdiaken pastoor Wermeling.

Na de hoogmis richtte Mgr. Lemmens een kort woord tot de parochianen, die hij geluk wenste met de consecratie van hun kerk, waarvan Mgr. de betekenis aangaf. Mgr. spoorde allen aan trouwe parochianen te zijn en steeds vol vertrouwen de H. Gemmakerk te bezoeken. Met de bisschoppelijke zegen werd tegen half een de plechtigheid besloten. Bij deze consecratie waren aanwezig Burgemeester Coenders en wethouder Schrijen, de heer Crombach (Heerlen) vertegenwoordiger der Staatsmijnen. De kerkmeesters, architect Palmen (Sittard) en de Eerwaarde Zusters Augustinessen.

 

Bron: Gazet van Limburg dinsdag 18 mei 1954.

 

 Copyright © 1963-2018 Stichting Wijkblad Sittard Tussen de Rails. All Rights Reserved.